25 October 2018

Digital Literacy

Digital Literacy การรู้ดิจิทัลนั้นสำคัญไฉน!!
อะไรคือทักษะที่เราควรจะมี?

ในยุคของสังคมที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ Thailand 4.0 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้นกับทุกคน สิ่งที่เป็นข้อดีของสังคมยุคนี้คือการเรียนรู้และข่าวสารที่ส่งรวดเร็ว ไม่ว่าจะสงสัยหรือต้องการคำตอบเรื่องอะไร ก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเข้าห้องสมุดเพื่อไปหาข้อมูลจากหนังสือ เราสามารถหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างไม่ติดขัด ใช้สื่อและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “การรู้ดิจิทัล” ที่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทักษะนี้

Digital Literacy

Digital Literacy หรือ การรู้ดิจิทัล คืออะไร?

Digital Literacy หมายถึง ทักษะความเข้าใจในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, แอปพลิเคชัน และสังคมออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน หรือพัฒนากระบวนการทำงานในองค์กรให้มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้ เท่าทันกับเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้ที่เรียนรู้และปรับตัวได้ก่อน จะสามารถนำครื่องมือดิจิทัลเหล่านี้มาปรับใช้จนเกิดประโยชน์สูงสุดในการสรรค์สร้างและเผยแพร่แนวคิด ความเป็นตัวเอง ไอเดียใหม่ๆ ได้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนสามารถทำเป็นอาชีพที่ทำในสิ่งที่รักได้อย่างมีความสุข

Digital Literacy

ทักษะอะไรบ้างที่เราควรจะมีไปพร้อมกับการรู้ดิจิทัล

การที่เราจะเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ในยุค Thailand 4.0 นอกจากการรู้ดิจิทัล อาจจะไม่เพียงพอต่อการที่เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเทคโนโลยี แต่ยังจะต้องมีอีก 6 ทักษะที่จะมาช่วยให้เราใช้ชีวิตบนโลกสังคมออนไลน์ อย่างกับกูรูผู้เชี่ยวชาญได้เลย

  1. การรู้สื่อ (Media Literacy) จะทำให้เรามีความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์และผลิตสื่อต่างๆเพื่อถ่ายทอดความคิดของเรา  แต่ทั้งนี้เราจะต้องตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและตามมาได้หากใช้สื่อแบบผิดวิธี ดังนั้น การเข้าใจประเด็นทางจริยธรรมและทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้สื่อจึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรจะศึกษาไว้ให้ดี
  2. การรู้เทคโนโลยี (Technology Literacy) ทำให้เกิดความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงทักษะที่มีความซับซ้อนเพื่อต่อยอดและไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
    Digital Literacy
  3. การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ทักษะนี้คือเรื่องสำคัญมากสำหรับคนที่ชอบหาคำตอบจากโลกออนไลน์ เพราะจะทำให้เรารู้จักคิดวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของเนื้อหากลั่นกรองข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  4. การรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็น (Visual Literacy) ความสามารถในการใช้สิ่งที่เห็นในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวัน ผ่านการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้และตัดสินใจจากประสบการณ์ได้
  5. การรู้การสื่อสาร (Communication Literacy) รู้จักใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ มาสื่อสารในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี เหมาะสมกับกาลเทศะ รู้ว่าอะไรควรโพสต์หรืออะไรที่ไม่ควรทำในโลกออนไลน์และใช้แลกเปลี่ยนความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  6. การรู้สังคม (Social Literacy) ทักษะสำหรับการทำงานที่มี Connection เครือข่ายทางสังคม พื่อรวบรวมความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร  และแยกแยะได้หากมีความขัดแย้งของข้อมูล

ที่มา : @networktraining, Thai Digizen, ICD Thailand, สำนักงาน ก.พ.